История

All_asistents

Сътрудници на Катедрата. От ляво надясно, първи ред: доц. д-р Н. Бовянска, дм; проф. д-р Д. Карадимов, дмн; доц. М. Белитова, дм; доц. П. Кенаров, дм;проф. д-р С. Георгиев, дм; проф. д-р А. Темелков, дмн; доц. Л. Иванова, дм; д-р П. Петкова; д-р П. Цанева; втори ред: д-р М. Атанасова, дм; доц. д-р Ст. Хинев, дм; доц. д-р И. Ямакова, дм;д-р Б. Младенов; д-р Б. Боздукова; д-р Е. Георгиева; д-р Ч. Чернев; д-р С. Алексов;д-р Д. Цонева, дм; д-р Ж. Черкезов; доц. д-р Д. Тонев, дм; д-р М. Витнова; д-р М. Кьосева;д-р Р. Костадинова, дм; д-р Д. Гугутков; д-р Сабахов; д-р Х. Христов; д-р Ст. Малюков

Катедрата е създадена като Катедра по анестезиология и реанимация към ИСУЛ през 1968 г. с ръководител доц. д-р Стоян Саев. След създаването на Медицинската академия (1972) на базата на съ-ществуващите ИСУЛ и ВМИ тя прераства в Кате-дра по анестезиология и ре анимация към МА и за неин ръководител е назначен доц. д-р Емил Стоянов. След възстановяване на Медицинския факултет – София, тя продължава да съществу-ва като Катедра по анестезиология и реанима-ция с ръководител проф. д-р Стоян Саев.

През 1956 г. се поставя  началото на специа-лизация по анестезиология и реанимация на лекари към ИСУЛ под ръководството на проф. д-р Антон Червенаков. Започват основни курсо-ве по специалността „анестезиология и реанимация“ с продължителност 6 месеца, в които се подготвят анестезиологични кадри за страната и се изгражда анестезиологичната мрежа. Преподаването за студенти по медицина и стоматология се поема от анестезиологични кадри от ВМИ – София, като за асистенти са избрани: към Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести – д-р Йордан Йорданов (1957); към Катедрата по хирургия с топограф-ска анатомия – д-р Никола Фичев (1958); към

Катедрата по хирургични болести – д-р Емил Стоянов (1958). Преподаването се провежда във ВМИ – София. През1958 г. се утвърждава основна специал-ност „анестезиология и реанимация“ и първи-те придобили специалността в България са д-р

Стоян Саев, д-р Петър Абаджиев и д-р Стоян Филипов. През 1964 г. се създава самостоятелна науч-но-преподавателска гру па по анестезиология и реанимация, която обединява всички асис-тентски и научно-изследователски кадри на ИСУЛ с ръководител доц. д-р Стоян Саев. Гру-пата е към Катедрата по болнична хирургия на

ИСУЛ с ръководител д-р Константин Стоянов. Преподаването за студенти медици и стома-толози по анестезиология се оглавява от ха-билитирани преподаватели във ВМИ – София: доц. д-р Йордан Йорданов към Катедра по пропедевтика на хирургичните болести (1967) и доц. д-р Емил Стоянов, към Катедрата по хи-рургични болести (1968) .

През 1968 г. се създава Катедра по анестези-ология и реанимация към ИСУЛ, за ръководи-тел на която е избран доц. д-р Стоян Саев. След създаването на Медицинска академия (1972) на базата на съществуващата към ИСУЛ Катедра по анестезиология и реанимация и научно-изследователските групи и препода-вателски кадри към отделните катедри и ин-ститути се създава единна Катедра по анес-тезиология и реанимация към Медицинската академия с ръководител доц. д-р Емил Стоя-нов. От единната катедра след 1974 г. започва отделяне на самостоятелни секции по анесте-зиология, реанимация и интензивно лечение към научно-изследователските институти по сърдечно-съдови заболявания, онкология, акушерство и гинекология, ортопедия и трав-матология, спешна медицина, неврология и психиатрия, пулмология и пр. със съответни-те ръководители, част от които постепенно са хабилитирани: проф. д-р Емил Стоянов, проф. д-р Стоян Саев, проф. д-р Йордан Йорданов, проф. д-р Ангел Бовянски, проф. д-р Иван Смилов, cт.н.с. II cт. Любомир Митев, cт.н.с. II cт. Милка Минчева, cт.н.с. II cт. Анна –Мария Бой-чева, cт.н.с. II cт. Георги Тенев, cт.н.с. II cт. Мария Щърбова, доц. д-р Димитър Маджаров, проф. д-р Параскева Стаменова, cт.н.с. II cт. Пенка Терзиначева, доц. д-р Венко Александров, доц. д-р Олег Хинков, доц. д-р Теодора Коева, доц. д-р Берислава Десева, cт.н.с. II т. Богдана Бадева, cт.н.с. II cт. Панайот Димитров, cт.н.с. II cт. Николина Стойкова, cт.н.с. I cт. Йордан Янчулев. Към Катедрата по анестезиология и реанимация на МА остават щатно секциите в I и II хирургичен блок и в Центъра за остра дихателна недостатъчност. Всички останали секции и групи продължават да участват в учебно-преподавателската и научноизследо-вателската дейност на катедрата, която оста-ва координиращо звено.

През 1990 г. за ръководител на катедрата е избран проф. д-р Стоян Саев, през  1992 г. – проф. д-р Иван Смилов и през 2008 г. –  доц. д-р Силви Георгиев.С разграждането на Медицинската академия и възстановяването на Медицинския факултет в София катедрата е преименувана в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с шест секции: I секция (базирана във II хирур-гичен блок на „Александровска“), II секция (ба-зирана в I хирургичен блок с Клиничен център за остра дихателна недостатъчност на „Алек-сандровска“), III секция при болница „Царица Йоанна“, IV секция при болница „Майчин дом“, V секция  при болницата по ортопедия – Горна баня и VI секция при болница „Света Анна“.

През 2006 г. Клиниката по остра дихателна недостатъчност и интензивно лечение (КОДНИЛ) при УМБАЛ „Александровска“ е закрита и има ново преструктуриране в болницата, както следва: Отделение по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) към Клиниката по обща и черно-дробно-панкреатична хирургия (I – хирургия); Отделение по анестезиология и интензивно лечение към Клиниката по хирургични заболявания (II – хирургия);Отделение по анестезиология и интензивно лечение към Клиниката по урология.  През 2010 г. трите ОАИЛ (І, ІІ хирургия и уро-логия) при УМБАЛ „Александровска“ се обеди-няват в Клиника по анестезиология и интензивно лечение.

От 2008 г. катедрата има един преподавател от Клиниката по анестезиология и нтензивно лечение (КАИЛ) при СБАЛББ „Св. София“, а от 2011 г. и останалите двама анестезиолози – преподаватели от клиниката преминават към структурата на катедрата.

През 2009 г. към структурата на Катедрата се присъединява Отделението по анестезиология и интензивно лечение към Клиниката по неврохирургия при УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ . Катедрата координира преподаването на студентите по медицина и стоматология и следдипломната квалификация на лекарите и използва всички преподавателски кадри на Медицинския факултет в сътрудничество с други катедри и анестезиологични звена в столицата и страната. През последните години са хабилитирани доц. Петър Тенчев (1989), доц. д-р Димитър Карадимов, доц. д-р Пламен Кенаров, доц. д-р Николина Бовянска, доц. д-р Стоян Александров, доц. д-р Лилия Иванова (2003), доц. д-р Евелина Пазванска (2004), доц. д-р Силви Геориев и доц. д-р Атанас Темелков стават доценти през 2005 г. и професори през 2011 г. , доц. д-р Стефан Хинев и проф. д-р Димитър Карадимов, доц. д-р Мая Белитова (2011). Катедрата по анестезиология и интензивно лечение и нейните предшественици са организатори на голям брой научни конференции в страната, декади, конгреси по анестезиология и реанимация, симпозиуми и курсове по СДК с гости лектори от редица страни – Дания, Англия, САЩ, бившия СССР, Виетнам, Япония, Франция, Германия и др., на ежегодни съвместни научни срещи с анестезиолозите от Северна Гърция, с анестезиолозите от университетските клинични болници „Питие – Салпетриер“ (Париж), и „Ксавие Биша“ (Париж).Катедрата по анестезиология и интензивно лечение повече от 35 години редовно организира, обучава и стимулира интересите на студентите в научен кръжок по специалността. Кръжочниците участват в различни разработки, много от които са изнасяни на научни сесии (някои са премирани). От 2008 г. ръководител на кръжока е проф. д-р Силви Георгиев и през 2011 г. членовете му са 21.

Катедрата по анестезиология и интензивно лечение осъществява преподаване на студенти и специализиращи лекари. От 1994 г. дисциплината е основен предемет в програмата за студенти по медицина и се преподава на студентите медици в VI курс, както на български така и на английски език в обем от 75 часа (30 ч. лекции и 45 ч. упражнения). Обучението се извършва по циклична система, като всяка учебна година се провеждат по три цикъла преподаване на български език (220 студенти годишно) и един цикъл преподаване на английски език на чуждестранни студенти (8-15 студенти годишно). Основните преподаватели ангажирани по направлението чуждоезиково обучение, са проф. д-р Иван Смилов и проф. д-р Силви Георгиев и асистентите на база КАИЛ при СБАЛАГ „Майчин дом“. Едновременно с това се запазва и преподаването по анестезиология и интензивно лечение в III курс (10 часа в програмата на Катедрата по пропедевтика на хирургичните болести), преподаването на студенти стоматолози ІІІ курс (от хорариума на Катедрата по хирургична стоматология), преподаване и в катедрите по акушерство и гинекология, пулмология и по трансфузионна медицина.

През 1995 г. при катедрата е основан Център за продължително обучение по анестезиология под егидата на Европейската федерация (F.E.E.A.) и вече са проведени два курса по 5 и по 3 години. От 2009 г. курсовете на F.E.E.A. преминават под ръководството на ESA (European Society of  Anaesthesiology) и се преименуват на C.E.E.A. (Committee for European Education in Anaesthesiology). През периода 1995–2009 г. в София се провеждат първият, вторият, третият и четвъртият следдипломни квалификационни цикли по анестезиология и интензивно лечение по програмата на F.E.E.A. с участието на преподаватели от чужбина. През периода 2009-2011 г. се провежда петият цикъл по програмата на С.E.E.A. До 2009 г. директор по програмата на F.E.E.A. за България е проф. д-р Иван Смилов. От 2010 г. директор по програмата на С.E.E.A. за България е проф. д-р Силви Георгиев. От 1997 г. е в сила нова програма за специализиращи лекари с два основни курса по 30 дни и с точкова система (набиране на кредити) за теоретични курсове, практически упражнения, колоквиуми и стажове в различните области на анестезиологията и интензивното лечение. Въведени са тестове за оценка на знанията след основните курсове. По този начин провеждането на следдипломната квалификация е поставено на съвсем нова основа.Катедрата участва и в курсове, организирани от други катедри, и осъществява индивидуално обучение на анестезиологични кадри по избрани от тях въпроси. Най-съществените приноси от основаването на катедрата до сега са: обучението на всички анестезиологични кадри в страната (в цивилната и военната мрежа – 1000 души), организацията на отделенията за анестезиология, реанимация и интензивно лечение в цялата страна, разработването и внедряването на всички съвременни методи за обезболяване, реанимация и интензивно лечение във всички области на хирургичната  и клиничната медицина, на бързата помощ, на водното, планинското и минното спасяване. Традицията в тези направления продължава и до днес. От 2009 г. проф. д-р Силви Георгиев е член на Националната комисия по водно спасяване към БЧК, участва и като съавтор в учебник по водно спасяване. Безспорни са заслугите на катедрата за обучението на формированията на гражданската защита и за създаването на дъщерни катедри и преподавателски групи във всички медицински университети в страната.

Сътрудниците на катедрата осигуряват лечебно-диагностичната и организационно-методичната помощ на ОАРИЛ в страната, а хабилитираните сътрудници са на разположение при повикване от БМП в страната като ре публикански консултанти. От сътрудниците на катедрата или под тяхно ръководство са защитени 10 дисертации за придобиване на научна степен „доктор на медицинските науки“ и 40 дисертации за придобиване на научна степен „кандидат на медицинските науки“ и „доктор“. През периода 2004-2011 г. са защитени 8 дисертации за придобиване на научна степен „доктор“ и 2 дисертации за придобиване на научна степен „доктор на медицинските науки“. Сътрудници на катедрата са на дългогодишни специализации в Анестезиологичния център на СЗО: в Копенхаген – 4 души; в университети в Париж – 37 души; в университети в Германия – 12 души, Япония – 6 души, Англия  – 6 души, Холандия – 6 души, Белгия – 6 души, Австрия – 8 души.На специализация в катедрата са били лекари от Германия, Виетнам, Кипър, Кувейт и Монголия. Сътрудници на катедрата са канени като гост-лектори в редица университети в чужбина: проф. Саев – Любляна, Майнц, Москва, Копенхаген, Ханой, Улан Батор и Пхенян; проф. Й. Йорданов – Копенхаген, Кувейт, Москва и Япония; проф. Е. Стоянов – Виена и Москва; проф. Смилов – Франция, Япония, Македония и Гърция; проф. Хинков – Македония; доц. Георгиев –  Македония.

 Като консултанти на СЗО в изграждането на анестезиологична мрежа и създаването на анестезиологични кадри работят проф. С. Саев (Монголия, Северна Корея, Виетнам, Индия и Копенхаген) и проф. Й. Йорданов (Кувейт).Проф. С. Саев е почетен член на Кралския колеж по анестезиология (Англия) и на научните анестезиологични дружества в Югославия, бившия СССР, Полша, Румъния, Виетнам и член-академик на Европейската академия по анестезиология.Проф. Е. Стоянов е почетен член на анестезиологичните дружества в Югославия, бившите СССР и ЧССР, Унгария, Полша и член-академик на Европейската академия по анестезиология. Проф. Смилов е почетен член на анестезиологичните дру жества в Република Македония, Русия и Румъния и е член на Европейската академия по анестезиология.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>