Учебна дейност

КОНСПЕКТ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ – МЕДИЦИНА VІ КУРС

1. Анестестезиология – определение, исторически данни. Видове обезболяване – общо и локално. Обща анестезия – определение, видове: инхалационна, венозна, ректална.

2. Инхалационна анестезия: средства, механизъм на действие, проникване, разпределение, преразпределение, елиминиране. Стадии на общата инхалационна анестезия. Апаратура за обща анестезия.

3. Провеждане на инхалационна анестезия: показания и противопоказания. Обща подготовка на болния. Преданестезионна подготовка (премедикация): ранна и непосредствена. Увод в обща анестезия: инхалационен и венозен. Маскова инхалационна анестезия. Ендотрахеална интубация. Поддържане на анестезията и контрол на болния в хода на анестезията. Извеждане от обка анестезия.

4. Мускулни релаксанти – видове, действие, приложение при общо обезболяване. Провеждане на съвременна балансирана обща анестезия. Интраоперативен мониторен контрол на основните жизнени функции. Усложнения в хода на анестезията и възможности за тяхното профилактиране.

5. Венозна анестезия: средства, начини на въвеждане. Предимства и недостатъци. Показания и най-често използвани техники. Невролептаналгезия. Тотална интравенозна анестезия.

6. Клинично приложение на съвременни анестетици: в амбулаторната практика (изисквания и подготовка на болния), при ендоскопски процедури във функционалната диагностика, при краткотрайни манипулации, при рентгенологични, радиологични, диагностични и лечебни процедури.

7. Локална анестезия: определение, показания, противопоказания. Средства за локална анестезия: характеристика и механизъм на действие, дозировка. Видове локална анестезия – контактна, терминална, проводна.

8. Техника на прилагане на отделните видове локална анестезия. Епидурална и спинална аналгезия. Показания и противопоказания. Възможни усложнения и тяхното преодоляване. Блокада на горен крайник.

9. Предоперативна, презоперативна и следоперативна реанимация. Отделение за следоперативни грижи и интензивно лечение от общ и специализиран тип: изисквания, устройство, щат, снабдяване.

10. Обща реакция на обганизма към травма. Равновесие на вътрешната среда на организма. Инфузионна терапия: средства и приложение. Понятие за водно-електролитно състояние, белтъчен баланс и алкално-киселинно състояние. Понятие за енергиен баланс. Ентерално, парентерално и смесено хранене.

11. Синкоп, колапс, шок – определение, патогенетични механизми. Патогенетични механизми на шок от кръвозагуба и други форми на шока. Хиповолемия – клинична картина, диагностични показатели и поведение.
12. Лечение на шока. Обемно заместваща терапия – средства, кристалоидни, водно-електролитни и колоидни разтвори. Кръвопреливане – показания, опастности, грешки – тяхната профилактика и лечение. Медикаментозна терапия.

13. Остро разстройство на дишането: причини, диагностика, спешни и реанимационни мерки. Методи за изкуствено дишане при полеви и клинични условия: с издишван въздух, ръчни (методи на Силвестър, Шефър и Холгер-Нилсен), с пособия (български, на Сафър, Брук и др.), с портативна дихателна апаратура.

14. Остро разстройство на кръвообращението. Клинична смърт – признаци и срокове. Методи за лечение на клинична смърт: изкуствено дишане и извънгръдно притискане на сърцето, електродефибрилация и електростимулация. Приложение на лекарствени средства. Последици при изведени от клинична смърт и тяхното лечение. Показания за прекратяване на съживяване. Видове клинична смърт според тяхната причина и реанимация: от задушаване, удавяне, удар с електрически ток и гръм, остра сърдечна смърт.

15. Болка – общи понятия. Обезболяване и интензивно лечение в акушерството и гинекологията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>